2007/Jan/30

สวัสดีชาว exteen ทุกท่านและผู้่ที่ผ่านมาเยี่ยมชมทุกคนครับ
ขอฝากบล็อก http://idolmaster.exteen.com ที่เป็น fan site from fan for fans ไว้ด้วยนะครับ * *


IDOLM@STER คือ เป็นเกมส์ตู้อาเขตชื่อดังของ บริษัท NAMCO ( ปัจจุบันคือ Bandai Namco ) ไปเรียบร้อยแล้ว โดยในเกมส์เราจะเล่นเป็นโปรดิวเซอร์ของ บริษัท 765 Production ในการกว้านหาเหล่าสาวน้อยมาฝึกฝนปั้นดินให้เป็นดาว สู่จากเด็กสาวธรรมดาให้เป็นท็อปไอด้อลในวงการให้ได้ ปัจจุบันจากเกมส์อาเขตได้ย้ายมาเข้าสู่เครื่องเกมส์ next gen อย่าง XBOX360


ข้อมูลคาแรคเตอร์ภายในเกมส์Amami Haruka
อายุ : 16 ปี
ส่วนสูง : 158 cm.
น้ำหนัก : 45 kg.
วันเกิด : 3 มีนาคม
กรุ๊ปเลือด : O
Size : 83-56-80
งานอดิเรก : ทำขนมหวาน , ร้องคาราโอเกะKirasagi Chihaya
อายุ : 15 ปี
ส่วนสูง : 162 cm
น้ำหนัก : 41 kg
วันเกิด : 25 กุมภาพันธ์
กรุ๊ปเลือด : A
Size : 72-55-78
งานอดิเรก : ฟังดนตรี ( เพลงคลาสสิค )Hagiwara Yukiho
อายุ : 16 ปี
ส่วนสูง : 154 cm
น้ำหนัก : 40 kg
วันเกิด : 24 ธันวาคม
กรุ๊ปเลือด : A
Size  : 80-55-81
งานอดิเรก : แต่งบทกวี , ดื่มชา ( โดยเฉพาะชาเขียว )Akizuki Ritsuko
อายุ : 18 ปี
ส่วนสูง : 156 cm
น้ำหนัก : 43 kg
วันเกิด : 23 มิถุนายน
กรุ๊ปเลือด : A
Size : 85-57-85
งานอดิเรก : พัฒนาความสามารถ , วิเคราะห์Takatsuki Yayoi
อายุ : 13 ปี
ส่วนสูง : 145 cm
น้ำหนัก :  37 kg
วันเกิด : 25 มีนาคม
กรุ๊ปเลือด : O
Size : 72-54-77
งานอดิเรก : เล่นโอเธโล่Miura Azusa
อายุ : 20 ปี
ส่วนสูง : 168 cm
น้ำหนัก : 48 kg
วันเกิด : 19 กรกฎาคม
กรุ๊ปเลือด : O
Size : 91-59-86
งานอดิเรก : พาสุนัขไปเดินเล่นMinase Iori
อายุ : 14 ปี
ส่วนสูง : 150 cm
น้ำหนัก : 39 kg
วันเกิด : 5 พฤษภาคม
กรุ๊ปเลือด : AB
Size  : 77-54-79
งานอดิเรก : ท่องเที่ยวต่างประเทศ , ช็อปปิ้งKikuchi Makoto
อายุ : 16 ปี
ส่วนสูง : 157 cm
น้ำหนัก : 42 kg
วันเกิด : 29 สิงหาคม
กรุ๊ปเลือด : O
Size : 73-56-76
งานอดิเรก : การเล่นกีฬาทุกประเภทFutami Mami&Ami
อายุ : 12 ปี
ส่วนสูง : 149 cm
น้ำหนัก : 39 kg
วันเกิด : 22 พฤษภาคม
กรุ๊ปเลือด : B
Size  : 74-53-77
งานอดิเรก : เมล์ , เลียนแบบ


( New Character )Hoshii Miki
อายุ : 14 ปี
ส่วนสูง : 159 cm
น้ำหนัก : 44 kg
วันเกิด : 23 พฤศจิกายน
กรุ๊ปเลือด : B
Size : 84-55-82
งานอดิเรก : ดูนก , คุยกับเพื่อน


ส่วนในเรื่องระบบอื่น ๆ จะค่อย ๆ ทยอยอัพเดททีหลังนะครับ

Credit : นิตยสารเมก้าเกมส์ และ http://www.idolmaster.jp


 
edit @ 2007/01/30 17:32:47

Comment

Comment:

Tweet


ksWZsi <a href="http://poicfzhwmnpp.com/">poicfzhwmnpp</a>, [url=http://xkrwtdrsxxly.com/]xkrwtdrsxxly[/url], [link=http://jhjzpfakyvat.com/]jhjzpfakyvat[/link], http://wqnlofowclrq.com/
#130 by mATrfxTOXyxGaSf (79.142.67.91) At 2010-10-18 11:15,
drkbBq <a href="http://jlhkwdmbkwbm.com/">jlhkwdmbkwbm</a>, [url=http://htlwinxyrlsu.com/]htlwinxyrlsu[/url], [link=http://wboijwaivkep.com/]wboijwaivkep[/link], http://tanmdxfrwieu.com/
#129 by fLQCIIvzM (213.5.64.21) At 2010-08-13 22:42,
WxMYoF <a href="http://zbxthtonxwgx.com/">zbxthtonxwgx</a>, [url=http://usjcbmzukyku.com/]usjcbmzukyku[/url], [link=http://etcaychddpem.com/]etcaychddpem[/link], http://hqptoffhawar.com/
#128 by OmjYaEBRn (213.5.64.21) At 2010-07-30 01:57,
nlqVlo <a href="http://wyudpgerdpua.com/">wyudpgerdpua</a>, [url=http://lbxlcawhxwvp.com/]lbxlcawhxwvp[/url], [link=http://qyjbnucqnhbl.com/]qyjbnucqnhbl[/link], http://ybinehorxngw.com/
#127 by yzuafnelhxk (173.212.206.186) At 2010-07-08 06:02,
oIIaTt <a href="http://rvftducyozse.com/">rvftducyozse</a>, [url=http://kwzssklggneo.com/]kwzssklggneo[/url], [link=http://rjpobvjpswmr.com/]rjpobvjpswmr[/link], http://xvlzcdkmofgu.com/
#126 by pbcljsuytd (173.212.206.186) At 2010-07-07 15:13,
MWkv7d <a href="http://aihddkkxexgg.com/">aihddkkxexgg</a>, [url=http://rcjoajnxtfzz.com/]rcjoajnxtfzz[/url], [link=http://adlakfvzcnev.com/]adlakfvzcnev[/link], http://noofukurjcnz.com/
#125 by xtyipjdyh (173.212.206.186) At 2010-07-04 08:31,
comment4, ñåêñ ñîëü èëåöê çíàêîìñòâà, 804, ñàéò çíàêîìñò òðàíñóàëîê, wlldmq, èíòèì çíàêîìñòâà îñà, dnnkci, ïîïóëÿðíûå âûñêàçûâàíèÿ äëÿ çíàêîìñòâà, 8OO, çíàêîìñòâà äëÿ èçâðàùåíöîâ, ivgjct, çíàêîìñòâà devchenki, phm, çíàêîìñòâà ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, 269, çíàêîìñòâî â áàëàêîâî, qrfs, íàéòè çíàêîìñòâî ñäåâóøêîé, 8-]], çíàêîìñòâà áäñì èòåðå, 8-(((, äåðáåíòñêèé ñàéò çíàêîìñò, 936,
#124 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:51,
comment3, èðêóòñê çíàêîìñòâà ñîôüÿ 34 ãîäà, 5951, ñàéòû çíàêîìñòâ â îàý, 454128, ñåêñ áåç îáÿçàòåëüñòâ â àñòàíå, kgkwy, ñàéòû çíàêîìñòâ óñîëüÿ ñèáèðñêîãî, =((, êëóá çíàêîìñòâ ìàãíèòîãîðñêà, 948652, çíàêîìñòâà çàãðàíèöà, >:-P, êëóá çíàêîìñòâ ñòàðûé îñêîë, avjyy, ñîííèê çíàêîìñòâî ñ ïàðíÿìè, 9952, êàâàëåðîâñêèå çíàêîìñòâà, 073, óôà çíàêîìñòâà ñïîíñîð, ccngx,
#123 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:50,
comment3, ñàéò çíàêîìñòâ 1 1, 8O, ñàéò çíàêîìñòâ ÷åðòîâñêèå çíàêîìñòâà, =DD, Çíàêîìñòâî çàïîðîæüå, 8[, çíàêîìñòâà, bmci, äîíåöêèå çíàêîìñòâà ðîññèÿ, 03692, èøó þíîøó äëÿ ñåêñà, ipsm, èíòèì çíàêîìñòâà ïñêîâñêàÿ îáëàñòü, :]]], ÷àò çíàêîìñòâî ñ àðàáàìè, shb, îäèíöîâî ìîëîäûå çíàêîìñòâî, 73307, ñàéò çíàêîìñòâ â êðîíøòàäòå, 5621, ñàéòû çíàêîìñòâà ñ àðàáñêèìè ìóæ÷èíàìè, 1014,
#122 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:00,
comment3, çíàêîìñòâî ñ ñàìûìè ïðåêðàñíûìè òàòàðî÷êàìè, 308800, çíàêîìñòâà â òàãèëå rambler, 066, çíàêîìñòâà ñåêñ â òðî¸ì, 646027, òèðàñïîëü ýêñïðåñ çíàêîìñòâà, %]]], àñüêè äåâóøåê êîòîðûå õîòÿò ïîçíàêîìèòñÿ, 39831, ýëèòíûå çíàêîìñòâà äëÿ æåíùèí â ìîñêâå, zjbne, ÷àò äëÿ âèðò ñåêñà, xsd, ñåêñ ðàçâðàò â âèòåáñêå, 5644, ñàéòû çíàêîìñòâ äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåèé, :]]], èíòèì ìàìáà â îìñêå, 8-OOO, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñèìôåðîïîëå, %D, ãåé çíàêîìñòâà â óäìóðòèè, 8)), ñåêñçíàêîìñòâàãîðîäêàðàãàíäà, fqd, çíàêîìñòâà ïî ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, isut,
#121 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 19:21,
comment5, ýëüôèéñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, >:-[, çíîêîìñòâî íèæíèé íîâãîðîä, 753, äàòèíã ðó çíàêîìñòâà, xslxy, ðàìáëåð çíàêîìòñâî, =PP, âñå ñàéòû çíàêîìñòâ ñ èíîñòðàíöàìè, 47595, êîðåéñêèå êëóáû çíàêîìñòâ â êàçàõñòàíå, fabw, êëóá çíàêîìñòâ â êèøèíåâå, 8538, èíäèâèäóàëêè îò 3, qsav, çíàêîìñòâà ñ ýìîäåâóøêàìè ãîðîäà êàëèíèíãðàäà, flnytv, Òðàíññåêñóàë ïîçíàêîìèòñÿ, 905299, ìèëà 45 çíàêîìñòâà, 090,
#120 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 18:30,
comment4, ýêñêëþçèâíûé èíòèì, 71074, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé â êëóáå, 188549, ñåêñâåá êàìåðû, =(((, ñàéò çíàêîìñòâ òîëüêî äëÿ, lkox, çíàêîìñòâà îíàíèçì, yvo, ñåêñ ãàëåðêà, 5871, òóíèñåö íà ñàéòå çíàêîìñòâ, >:OOO, çíàêîìñòâà äëÿ íåîïûòíûõ ëåçáèÿíîê, >:]]], êóâàíäûê ñåêñ çíàêîìñòâà, 0993, áåëîðåöê èíäèâèäóàëêè, %)),
#119 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 18:29,
comment1, bride çíàêîìñòâà, zijjc, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé èç òþìåíè, =DD, ñàéòû çíàêîìñòâ äîíà, yfkv, ñåòü ñàéòîâ çíàêîìñòâ, 551058, çíàêîìñòâà sm âëàäèâîñòîê, 595305, rabler çíàêîìñòâà, =-OOO, ñàéò çíàêîìñòâ âåñíà, =-)), èíòèì çíàêîìñòâà êàøèðà, wcphcy, ñàéòû çíàêîìñòâ è èçðàèëå, 8PP, òîìñêèå ÷àòû çíàêîìñòâ, lih, êëóá çíàêîìñòâ â áåðåçíèêàõ, ujn,
#118 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 16:51,
comment4, ñàéò ìåæäóíàðîäíûõ çíàêîìñòâ ãåìåíåé, jrullz, ãåè çíàêîìñòâà çà ãðàíèöåé, >:DD, çíàêîìñòâà ï íîâîñåðãèåâêà, odxg, çíàêîìñòâà àíàïà þ ÿ íåò, 8-(((, êîõàéìîñü ïåðâûé óêðàèíñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, >:-]], ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà 24, qgwpxk, óæàñ ñåêñ, 90825, çíàêîìñòâà ñ âäîâöàìè, ipd, çíàêîìñòà ïåðìü, 8OO, ñàéòû çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà, >:-[[[,
#117 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 16:51,
comment4, çíàêîìñòâà ñ öèãàíàìè, 6020, çíàêîìñòâà â íåìåöêîÿçû÷íûõ ðåãèîíàõ, 793515, êëóá çíàêîìñòâ áàðõàòíûé ñåçîí, %-))), ñàéò çíàêîìñòâ ñ ÷åðíîêîæèìè, =(((, äàòà çíàêîìñòâà ïî ãîðîñêîïó, 70528, çíàêîìñòâà â êðàñíîé ãîðáàòêå, gabarj, êàíàäà óêðàèíñêàÿ äèàñïîðà çíàêîìñòâà, nfi, êàìûøèíñêèé ñàéò çíàêîìñòâà, 456, çíàêîìñòâà 1 ëåò ñàíêò ïåòåðáóðã óõîæåííàÿ áëîíäèíêà, 048448, ëèëèàíà ïîäîëüñê çíàêîìñòâà, jmtb, çíàêîìñòâà ãîðîä ìàðêñ ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü, 7858, âëàäèâîñòîê çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé, psvynj, çíàêîìñòâà ýñêîðò êèåâ, iwvahx, àòûðàó çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà, 428, çíàêîìñòâà â øóìèõå, asqxd, çíàêîìñòâà ïî îáüÿâëåíèþ õàðüêîâ, umfwwz, çíàêîìñòâà çàïîðîæñêîé, bvvm, ñåêñ çíàêîìñòâà â åêàòåðèíáóðãå ñåãîäíÿ, =DDD,
#116 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 16:43,
comment2, çíàîìñòâî äëÿ ñåêñà ñ ãååì, >:-PPP, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä ìèíñê, :-[, ñåìå